دیگه از آدمها توقع چیزی ندارم...بعضی از آدمها  فقط باید در حاشیه زندگی باشند...و بعضی  آدمها باید برای همیشه از زندگیمون برند ...من دیگه از آدمها توقع چیزی ندارم...

/ 1 نظر / 16 بازدید