صدای سکوت

صدای سنگین سکوت 

                               در ذهن خسته ام می شکند

                                                                       از خویش دور افتاده ام لیک 

 چراعی در دور دست وجودم سوسو میزند  

                                                         کسی فریاد میزند 

                                                                                   با صدای بی صدا
آری این صدای سکوت من است که می شنوی

/ 0 نظر / 17 بازدید