صدایم صامت است...سکوت است...چیزی در ژرفای وحودم فریاد میزند ولی صدایش نمیرسد...شبهایی که دخترم کنارم نیست خوابم نمیبرد....انگار در اتاق خودش هم وجودش برایم دلگرمیست...

 

 

/ 0 نظر / 35 بازدید